1

اصلاح جدول حد آستانه (حداقل رقم اطلاعات) ماده (۸) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

پیرو ابلاغ آیین­ نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 طی بخشنامه شماره 41997/230 مورخ 1395/11/02،  بر اساس پیشنهاد شماره 10574/200 مورخ 1396/07/06 سازمان امور مالیاتی کشور که به تصویب وزرای محترم امور اقتصادی و دارائی و دادگستری رسیده است، بخشی از جدول موضوع ماده (8) آیین ­نامه مذکور اصلاح گردید. به پیوست متن اصلاحیه شماره 152637 مورخ 1396/07/26 جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می­شود.

  لازم به ذکر است سایر مفاد جدول موضوع ماده (8) آیین نامه مذکور کماکان به قوت خود باقی است.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

لینک دانلود