1

ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه ۱۲۸۸-۱۲۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ مبنی بر ابطال قید «از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۳۷۲۰/ص مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 1288-1287 مورخ 1396/12/22 مبنی بر ابطال قید «از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» مذکور در قسمت صدر دستورالعمل شماره 23720 /200 /ص مورخ 1391/11/30 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.3-4/2

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دانلود پیوست