1

ارسال دادنامه شماره ۹۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۱۹/۲۰۷۰-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۰۹ سامان امور مالیاتی کشور

به پیوست تصویر رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 917 مورخ 1397/03/29 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 33319/2070-211 مورخ 1381/06/09 سامان امور مالیاتی کشور جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

نادر جنتی

معاون مالیات های مستقیم

دانلود لینک