1

ارسال دادنامه شماره ۱۰۰۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره ۷۲/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور(اصلاح بندهای ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره(۲) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده)

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره9709970906010072 مورخ 1397/3/30 مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 72/93/200 مورخ 1393/6/31 که مقرر می دارد:« بر مبنای تبصره دو ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17«در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می توانند ده درصد(10%) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند، در صورت تأیید هزینه های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود.» نظر به اینکه در مصوبات مورد شکایت از حیث اختصاص مهلت 15 روزه و سپس تبدیل آن به مهلت یک ماهه جهت مودیان و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارائه اسناد و مدارک هزینه جهت بررسی اعلام گردیده و در راستای تبیین شیوه رسیدگی به ادعای مودیان در جهت استرداد یا تهاتر ده در صد موضوع تبصره 2 ماده 38 قانون یاد شده بوده و در بند 16 همین دستورالعمل مهلت بیشتر به مودیان جهت ارائه اسناد در فروضی که وفق ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده در هیأت های حل اختلاف مالیاتی در حال رسیدگی بوده اعطا شده است. بنابر این بخشنامه و دستورالعمل مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می کند»جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

لینک دانلود