1

موعد و زمان بندی برای الحاق اطلاعات معاملات سال ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۶ توسط ادارات اطلاعات و خدمات

اداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهران

اداره کل امور مالیاتی

پیرو بند (۴-۱) دستورالعمل شماره ۲۳۰/۹۷/۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ زمان بندی کدگذاری، اصلاح و برداشت اطلاعات عملکرد سال های ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۶ موضوع مهلت مقرر برای ارسال، ویرایش و یا حذف اطلاعات معاملات مربوط به سال ۱۳۹۲ توسط مودیان محترم مالیاتی که تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تعیین شده است، به منظور احتراز از شمول مرور زمان اطلاعات موصوف موضوع ماده (۱۵۷) قانون مالیات­های مستقیم و پیشگیری از ایجاد مشکلات مضاعف برای همکاران رسیدگی کننده در ادارات کل امور مالیاتی ناشی از بارگذاری دیرهنگام اطلاعات در سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی، ادارات اطلاعات و خدمات در ادارات کل امور مالیاتی می باید حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ نسبت به الحاق اطلاعات موجود در لوح های(CD) فشرده مربوط به سال مذکور از طریق سامانه ( TTMS_Edarat ) موجود در ادارات مزبور اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم انجام موضوع تا تاریخ تعیین شده، مسئولیت های ناشی از این امر بر عهده اداره کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود./ ۲۵-۱۴-۱۶۹/۳

 

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم