1

تعیین تکلیف نمایندگی های بیمه در اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۷۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

مطابق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۷۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ «نمایندگی های فروش شرکت ها و موسسات تجاری و صنعتی اعم از داخلی و خارجی» موضوع بند (۹) ماده (۹۶) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحات بعدی مکلف به نصب و راه اندازی سامانه صندوق فروش می باشند.لذا از آنجایی که نمایندگان شرکت های بیمه با توجه به نوع فعالیت مجهز به رایانه دارای سیستم نرم افزاری برای صدور صورتحساب می باشند، سیستم یادشده در حکم نصب و راه اندازی سامانه صندوق فروش موضوع بخشنامه مذکور می باشد..

 

محمدقاسم پناهی

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور