1

ارسال رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ مبنی بر رد شکایت نسبت به تبصره های (۱)، (۲) و (۶) ماده (۲)، تبصره (۲) ماده (۳)، تبصره (۲) ماده (۷) و تبصره ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

به پیوست تصویر رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 9809970906010023  مورخ 1398/02/14 دائر بر  رد شکایت نسبت به تبصره های (1)، (2) و (6) ماده (2)، تبصره (2) ماده (3)، تبصره (2) ماده (7) و تبصره ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

 

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

دانلود پیوست