1

تفویض اختیار تقسیط و امهال بدهی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

پیرو بخشنامه شماره  200/99/1مورخ 1399/01/05 بدین وسیله اختیارات مندرج در بند یک بخشنامه یاد شده به مدیران کل امور مالیاتی سرار کشور تفویض می گردد.

 

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور