1

ابلاغ موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر لغو بند ۲ دستورالعمل ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم

  پیرو دستورالعمل شماره200/98/523  مورخ1398/12/25  و با عنایت به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با لغو بند 2 دستورالعمل ابلاغی طی بخشنامه شماره200/96/98  مورخ1396/07/10  به استثنای مفاد آن در خصوص آرای دیوان عدالت اداری با رعایت قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مقرر می­دارد:

  اجرای سایر بندهای دستورالعمل اخیرالذکر به استثنای بند 2 به شرح مذکور و مفاد دستورالعمل شماره200/98/523  مورخ 1398/12/25  مورد تاکید می­باشد.

 

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دانلود پیوست