1

ابلاغ اصلاحیه مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)

پیرو بخشنامه های شماره 200/95/22 مورخ 1395/03/31 و شماره 200/96/513 مورخ 1396/05/11 موضوع ابلاغ و اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31، به پیوست اصلاحیه مواد فصل دوم آیین نامه مذکور به شماره 19487  مورخ 1399/02/20 جهت اجرا ابلاغ می شود.

 

 

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دانلود پیوست