1

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع مواد ۹۲ و ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم

با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در اجرای مقررات مواد 92 و 132 قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله اعلام می دارد:

با توجه به قسمت اخیر بند (ذ) ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مبنی بر«…و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می باشد…»، لذا فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تصویب نامه شماره 76254/ت36095هـ مورخ 1388/04/10 هیأت وزیران( ابلاغی طی بخشنامه شماره 210/54829 مورخ 1388/05/31) که به موجب تصویب نامه شماره 262650/ت48874هـ مورخ 1391/12/28 هیأت وزیران برای دوره برنامه پنج ساله پنجم توسعه نیز تنفیذ و طی بخشنامه شماره 200/1749 مورخ 1392/02/10 ابلاغ شده است، تا ابلاغ فهرست جدید، ملاک عمل برای اعمال مقررات موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

همچنین با توجه به حکم مقرر در جزء (ب) بند (1) مصوبه یاد شده، فهرست مذکور برای ماده 92 قانون مالیاتهای مستقیم نیز جاری می باشد.

 

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دانلود پیوست