1

اصلاحیه بند ۳ ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه های شماره 210/99/59 مورخ 1399/08/14 و شماره 210/99/9 مورخ 1399/01/20 با توجه به اصلاح برخی عناوین موسسات ذکر شده در بند (3) اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم،  به پیوست تصویر اصلاحیه مربوطه که طی شماره 140607 مورخ 1399/09/16 به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش رسیده است جهت اجرا ابلاغ می شود.

 

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

دانلود پیوست