1

ترتیبات اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ ق.م.م

نظر به اینکه در اجرای مفاد قانونی مقرر در ماده 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 موضوع اصلاح ماده 251 قانون مالیات های مستقیم، اختیار اعتراض به آراء قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده (1400/10/13) به دادستان انتظامی مالیاتی محول گردیده است، لذا مقرر می دارد اداره امور مالیاتی با رعایت مقررات مندرج در بخشنامه شماره 200/1400/67 مورخ 1400/10/11 پس از احراز عدم رعایت قوانین و مقررات یا نقص رسیدگی در آراء قطعی صادره از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، مراتب را با ذکر دلایل کافی ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی صادره، به دادیار/دادیار مسئول ذی ربط در اداره کل که تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی قطعی صادره را به شورای عالی مالیاتی به آنها تفویض گردیده، اعلام نماید.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور