1

ارسال تصویر “آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (۶) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان”

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

به پیوست تصویر “آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (6) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان“که طی شماره 202359 مورخ1400/11/30 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا  ارسال می‌گردد.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دانلود پیوست