1

ابلاغ فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی در اجرای حکم بند (ل) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ادارات کل امور مالیاتی

به پیوست فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی که به موجب نامه شماره 11424839 مورخ 1401/12/20 وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور واصل شده است، در اجرای مقررات بند (ل) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور ارسال می شود.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دانلود پیوست