1

ارسال تصویر تصویب ‌نامه شماره ۵۸۷۶۹/ت ۶۱۳۳۱هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ هیأت محترم وزیران

ادارات کل امور مالیاتی

 به پیوست تصویر تصویب ‌نامه شماره 58769/ت 61331هـ مورخ 1402/04/06 هیأت محترم وزیران، موضوع آیین ‌‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور در خصوص حمایت از کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) های داخلی، برای اجرا ارسال می ‌شود.

مهدی رعنایی

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

دانلود پیوست