1

موقوفات در عراق

چون حسب اعلام سازمان اوقاف وامورخیریه ، امکان مصرف عوایدبعضی از موقوفات درعتبات عالیات واقع درکشورعراق بعلت وضع خاص منطقه وسایر مشکلات موجودتاکنون فراهم نگردیده ولزوم نگهداری عواید موردبحث به مدت 5 سال دیگرازسوی سازمان مذکوردرخواست گردیده است ، لذا ضمن ارسال تصویرنامه شماره 3709 / 410 مورخ 25 / 12 / 71 وتصاویرنامه شماره 2147 / 410 مورخ 10 / 7 / 72 و 6 برگ فهرست اسامی موقوفات منظم به ان ، مقرر می دارد ، به واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ فرمایید تابا عنایت به مقررات تبصره 3 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی ان وهمچنین مفادماده 11 ائین نامه اجرائی تبصره 4 ماده 2 قانون مذبور وتبصره ان وسایرمقررات مالیاتی مربوطه نسبت به انجام درخواست سازمان فوق الذکراقدام لازم به عمل اورد .احمدحسینی
معاون درامدهای مالیاتی