1

شخصیت حقوقی تابع قوانین بنیاد مستضعفان می باشد

اداره کل شورای عالی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دانشکده اموراقتصادی
دادستانی انتظامی مالیاتی
بقراراطلاعات واصله ، درارتباط با وضعیت مالیاتی بنیادعلوی ابهاماتی وجودداردو بعضی از حوزه های مالیاتی نسبت به اموال بنیاد مذکورکه از طرف بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی منتقل میگردد مطالبه مالیات مینمایند ، نظربه اینکه بموجب فرمان حضرت امام خمینی (ره) جهت تشکیل بنیاد مستضعفان ، تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی مصادره و در قسمت اخیر ماده 29 اساسنامه بنیاد مذکورمصوب 21 / 4 / 59 شورای انقلاب اسلامی نیز تصریح گردیده که ” بنیاد علوی و امثال آن عنوان جداگانه ای نخواهند داشت ” و از طرفی نیز حاکم شرع دادگاه ویژه فرمان مورخ 16 / 6 / 68 مقام معظم رهبری واصل 49 قانون اساسی ، حکم بر تعلق کلیه اموال و املاک بنیاد علوی و موقوفات خاندان پهلوی به بنیاد مستضعفان و جانبازان صادر نموده است ، لذا موکدا” یادآوری میگردد که بنیاد علوی اصولا” شخصیت حقوقی مستقل نداشته و مامورین مالیاتی ذیربط مکلفند نسبت به درآمدها و نقل و انتقالات اموال مصادره شده از بنیاد مورد بحث نیز حسب مورد طبق قوانین و مقررات مالیاتی حاکم بر امور مالیاتی بنیاد مستضعفان و جانبازان و با رعایت مفاد دستورالعمل شماره 12281 مورخ 24 / 4 / 72 وزارتی اقدام لازم معمول دارند .
داریوش ایران بدی
معاون درآمدهای مالیاتی