1

فهرست انجمنهای مربوط به اقلیتهای دینی در ایران

به پیوست تصویر نامه شماره 6649 / 43 مورخ 14 / 5 / 77 اداره کل سیاسی وزارت کشور عنوان اداره کل مالیات بر شرکتها , متضمن فهرست انجمن های مربوط به ” اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی “ که به تصویب کمیسیون ماده 10 قانون احزاب , مستقر در وزارت کشور رسیده و پروانه فعالیت دریافت نموده اند بلحاظ ارتباط موضوع با بند 5 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 جهت اطلاع و اقدام لازم ایفاد می گردد .
علی اکبر سمیعی
رئیس شورای عالی مالیاتی