1

واریز مالیات بنیادها تا پایان ۸۰ به حساب های خاص

سازمان اموراقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی حسب گزارشات واصله چون در مورد نحوه وصول مالیات بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش آن موضوع بخشنامه شماره 58118 مورخ 14 / 10 / 1381 ابهاماتی برای همکاران محترم مالیاتی بوجود آمده است , لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و رفع ابهام مقرر می دارد:
ادارات امورمالیاتی , مالیاتهای لغایت عملکرد سال 1380 بنیاد مذکور و اشخاص حقوقی تحت پوشش آن را کماکان بحساب خاص دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بخشنامه شماره 15853- 4939-/ 30 مورخ 12 / 5 / 1376 وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی وقت واریز نمایند, این امر منحصراً شامل حال بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و واحدهای تحت پوشش آن می شود.

عیسی شهسوارخجسته