1

دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی

در اجرای فرمان مقام معظم رهبری ” دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی دارای فعالیتهای اقتصادی “ که طی نامه شماره 1/ 33352 مورخ 23 / 4 / 76 دفتر معظم له به وزارت اموراقتصادی و دارائی ابلاغ گردیده , به پیوست جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد .مرتضی محمدخان
وزیر اموراقتصادی و دارائی