1

نظارت بر مؤسسات یکسان سازی مالیاتی نهادها

جناب آقای دکتر نمازی
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
سلام علیکم
پیرونامه ی شماره ی 20235 / 1 مورخ 5 / 2 / 73 این دفتر , در خصوص ابلاغ نظر مقام معظم رهبری ”مدظله العالی “ مبنی بر کفایت نظارت معاونت نظارت و حسابرسی این دفتر بر درآمدو هزینه دستگاه های تحت پوشش (بشرح پیوست) , خواهشمند است موسسه اطلاعات و ایرانچاپ و موسسه کیهان را نیز که دارای ماهیت فرهنگی و تحت نظارت معاونت نظارت و حسابرسی این دفتر می باشند , به لیست مزبور اضافه نمایند. ضمناً مرکز جهانی علوم اسلامی به دو واحد به نامهای مرکز جهانی علوم اسلامی و سازمان مدارس خارج از کشور تفکیک گردیده که هر دو دارای فعالیت فرهنگی و تحت پوشش این دفتر می باشند