1

تولیدات و فعالیتهای صنعتی

بپیوست تصویرنامه شماره 74670- 6 / 5 / 71 ریاست جمهوری متضمن مفاد صورتجلسه مورخ 24 / 4 / 1371 هیات وزیران درارتباط با” تولیدات صنعتی ” مذکور در ماده 4 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 جهت اطلاع وا قدام لازم ارسال و ضمنا “یادآور میگردد که درخصوص ” تولیدات صنعتی و فعالیتهای صنعتی ” مذکور در ماده 2 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مفاد ماده 1 قانون مذکور در ماده 2 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مفاد ماده 1 قانون اصلاح قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب 2 / 2 / 71 لازم الاجرا میباشد.
احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی