1

توضیحات وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد بند ۴ ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص سپرده‌های متوفی نزد موسسات مالی و اعتباری

بخشنامه

احتراماً، نظر به ابهامات و سوالات مطرح شده در ارتباط با بند 4 ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص سپرده های متوفی نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی مجاز،بدینوسیله به اطلاع می رساند مقررات بند مذکور صرفاً ناظر به بانکها و موسسه های غیر بانکی مجاز دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و قابل تسری به سایر موسسات مالی و اعتباری نخواهد بود . بدیهی است سپرده های متوفی نزد سایر موسسات مالی و اعتباری مشمول مقررات بند 4 ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود .
حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم