1

نظارت آقای مکارم شیرازی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 6 / 7 / 1373 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد بند 3 ماده 24 ق.م.م مصوب 1366 تصویب نمود:
نظارت آقای مکارم شیرازی نسبت به مصرف ثلث مورد وصیت موضوع نامه شماره 11393 / 1104 / 5 / 30 مورخ 14 / 4 / 1373 وزارت امور اقتصادی ودارایی به عنوان مرجع نظارت، مورد قبول دولت است.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور