1

نظارت حضرت آیت ا… شاهرودی نسبت به مصرف ثلث مورد وصیت مورد قبول است

هیأت وزیران در جلسه مورخ 6 / 3 / 1380 بنا به پیشنهاد شماره 39459 / 1871- 5 / 30 مورخ 22 / 10 / 1379 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد بند (3) ماده 24 قانون مالیات های مستقیم –مصوب 1366- تصویب نمود:
نظارت حضرت آیت ا… شاهرودی نسبت به مصرف ثلث مورد وصیت، موضوع نامه یاد شده به عنوان مرجع نظارت مورد قبول دولت، موضوع بند (3) ماده 24 قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- محسوب می شود.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور