1

تفویض اختیار رسیدگی به امور مالیاتی فصل چهارم از باب دوم ق.م.م (مالیات بر ارث) به ادارات کل امور مالیاتی استان تهران

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان تهران
اداره کل مالیات های شرق تهران
اداره کل مالیات های غرب تهران
اداره کل مالیات های مرکز تهران

نظر به رعایت اصل عدم تمرکز ودر راستای توجه ویژه به امور خدماتی مؤدیان محترم مالیاتی بدینوسیله اختیار رسیدگی به امور مالیاتی فصل چهارم از باب دوم قانون مالیات های مستقیم در مورد متوفیانی که آخرین اقامتگاه قانون یشان در حوزه جغرافیایی ذیربط واقع می گردد به آن اداره کل تفویض می شود. معاونت محترم پشتیبانی اقدام لازم را در خصوص صدور احکام انتقال ویا جابجایی ومأموریت کارکنان حسب مورد به عمل خواهد آورد. مقتضی است ظرف 72 ساعت نسبت به جابجایی پرونده ها وامکانات مربوط اقدام نمایند.

عیسی شهسوار خجسته