1

تعیین ارزش موجودی ارزی

گزارش شماره 975 / 5 / 30- 14 / 5 / 1369 دفتر فنی مالیاتی منضم به تصویر نامه شماره 1296 / 31- 24 / 3 / 1369 اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و منضمات آن حسب ارجاع شماره 750 / 20- 15 / 5 / 1366 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتها مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی مطرح است . موضوع گزارش نحوه محاسبه ارزش ریالی موجود مرحوم حاج محمود خبازیها متوفی بسال 1367 دریکی از بانکهای یونان و بطور کلی تعیین ارزش ریالی موجودی خارج از کشور پرونده های مالیات برارثی است که صورث قبل از سال 1368 فوت نموده است . هیات عمومی شورا پس از بحث و بررسی کافی پیرامون موضوع بشرح آتی اعلام رای می نماید: نظر به اینکه به موجب ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی تشخیص ارزش اموال متوفی به استثنای املاک و اراضی موضوع ماده 189 که براساس قیمت منطقه ای سابق یا ارزش معاملاتی تعیین شده به عهده ماموران تشخیص واگذار گردیده است،در خصوص مورد ارزش روز ریالی موجودی بانک متوفی در خارج از کشور که توسط ماموران تشخیص ذیربط به تاریخ حین الفوت و براساس ضوابط صحیح تعیین می گردد مناط اعتباربرای صدوربرگ تشخیص خواهد بود.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزداه- محمد طاهر- مجید میرهادی