1

پرداخت تا ۱۰میلیون ریال به ورثه بدون گواهی دارایی بلا مانع است

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

باعنایت به اهداف سازمان امور مالیاتی کشور برای اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 و بمنظور تکریم و مساعدت بوراث طبقه اول متوفی (پدر ,مادر , همسر, اولاد , اولاد اولاد) که با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها تمکن مالی جهت انجام هزینه های ضروری از قبیل کفن ودفن و یا برگکزاری مراسم ترحیم را ندارند , مقرر میدارد:
پس از احراز هویت کامل وراث یاد شده تا مبلغ ده میلیون ریال از موجودی حساب بانکی متوفی را بدون اخذ گواهی موضوع ماده 35 قانون فوق الاشاره به آنها پرداخت نموده و مراتب را در تهران به سازمان امور مالیاتی کشور و در شهرستانها به ادارات امور مالیاتی محل اطلاع دهند . خواهشمند است , مفاد این بخشنامه را جهت هماهنگیهای لازم به کلیه بانکها طبق مقررات مربوط ابلاغ فرمایند.

عیسی شهسوار خجسته
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور