1

اختیار پرداخت تا ده میلیون ریال به وارث توسط بانکها بدون اخذ گواهی

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسیبه منظور تکریم و مساعدت وراث متوفی اعم از (طبقه اول , دوم , سوم م یا وصی مرحوم حسب مورد) که با توجه به افزایش سطح قیمت ها تمکن مالی جهت انجام هزینه های ضروری از قبیل کفن ودفن و یا برگزاری مراسم ترحیم را ندار ند مقرر میدارد:
بانکها پس از احراز هویت کامل وراث یادشده تا مبلغ ده میلیون ریال از موجودی حساب بانکی متوفی را بدون اخذ گواهی موضوع ماده 35 قانون فوق الاشاره به آنها پرداخت نموده و مراتب را در تهران به سازمان امور مالیاتی کشور و در شهرستانها به ادارات امور مالیاتی محل اطلاع دهند.

عیسی شهسوار خجسته