1

بخشنامه در خصوص اصلاح ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و..

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

پیرو بخشنامه شماره 8040 / 1990- 211 مورخ 13 / 5 / 83 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 21184 /ت 31084 ه مورخ 7 / 5 / 83 هیات محترم وزیران موضوع اصلاح ماده 3 آیین نامه اجرائی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور جهت اطلاع و اجرا ارسال میگردد.

علی اکبر سمیعی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 21184 /ت 31084 ه
تاریخ: 07 / 05 / 1383
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 4 / 5 / 1383 بنا به پیشنهاد شماره 15962 / 21101619 مورخ 24 / 4 / 1383 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1382 – تصویب نمود:
ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی ا ز مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , موضوع تصویب نامه شماره 1907 /ت 3037 ه مورخ 2 / 2 / 1383 هیئت وزیران به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده 3_ افزایش سرمایه ای که مطابق ماده 2 این آیین نامه صورت گیرد , طی پنج سال از اولین سال مالی افزایش سرمایه بنا به درخواست مودی از درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت کسر می گردد.

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 8040 / 1990 / 211
تاریخ: 13 / 05 / 1383
پیوست:

سازمان اموراقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امورمالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده اموراقتصادی
سازمان حسابرسی
پژوهشکده اموراقتصادی

پیرو بخشنامه شماره 2183 / 471- 211 مورخ 21 / 2 / 1383 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 21135 /ت 31011 ه مورخ 24 / 4 / 1383 هیات محترم وزیران موضوع اصلاح ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و حذف عبارت “ و هر سال به میزان بیست درصد (20 %) افزایش سرمایه پرداخت شده “ از ماده مذکور جهت اطلاع و اجرا ارسال میگردد.

علی اکبرسمیعی
معاون فنی و حقوقی