1

بخشودگی حق تمبر سهام شرکتهای دولتی

نامه شماره 10485- 12 / 10 / 73 شرکت ایران خود رو (سهامی عام) تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد عدم تعلق بیش از دو میلیون ریال حق تمبر موضوع تبصره 3 ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم به شرکت مذکور عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 1 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است،هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید: نظر به اینکه بخشودگی تبصره 3 ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن شامل شرکتهایی است که سرمایه آنهاصددرصد متعلق به دولت باشد،لذا شرکت مذکور که تمام سرمایه آن متعلق به دولت است نسبت به افزایش سرمایه از اول سال 1368 به بعد مشمول بخشودگی تبصره موصوف خواهد بود.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمود حمیدی علی اکبر نوربخش- علی افرا- عین الله علاء- محمد علی سعیدزاده