1

واریز تمبر به حساب درآمد مالیاتی نیز مجاز می باشد

حاصل از قسمت اخیر ماده 50 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و بمنظورتسهیل در مراجعات وکلای مودیان محترم مالیاتی به مراجع مالیاتی مقرر میدارد،در مواردیکه مبلغ حق تمبر تعیین شده در اجرای مفاد بند” د ” ماده 103 قانون یادشده از طریق ابطال و الصاق تمبر برروی وکالتنامه های مورد عمل مقدور نباشد مبلغ حق تمبر بحساب درآمد مالیاتی اداره کل مربوط واریزشده و رسید بانکی آن حسب مورد به مراجع مزبور ازجمله مراجع حل اختلاف مالیاتی یا شورای عالی مالیاتی ارائه گردد.

داریوش ایران بدی
معاون درآمدهای مالیاتی