1

قراردادهای اجاره املاکی که بصورت ارزی میباشد

اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان تهران

بازگشت به گزارش شماره 48 / 21812 / 124 مورخ 1 / 11 / 76 متذکر می گردد:

مطالبه مالیات از مبنای مال الاجاره ارزی مندرج در قراردادهای عادی و به ویژه تسعیر نرخ ارز بدون توجه به ضوابط قانون ی خلاف مقررات می باشد و بطورکلی در مواردیکه سند رسمی اجاره ارائه نشود و یا بدست نیاید ممیز مالیاتی مربوط باید وفق مقررات ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم میزان اجاره بهای ملک مورد اجاره را بر اساس املاک مشابه تقویم و براساس آن اقدام نماید . مقتضی موضوع را به مامورین مربوط ابلاغ نمایند .

بدیهی است منبعد با متخلفین برابر قانون رفتار خواهد شد .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی