1

ارزش جاری املاک تهران از عملکرد سال ۱۳۸۲به بعد

اداره کل مؤدیان بزرگ مالیاتی و مالیات بر شرکتها و
شورای عالی مالیاتی
مالیاتهای غرب،شرق و مرکز تهران
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان تهران
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسینظر به اینکه ارزش اجاری هر متر مربع املاک تهران در اجرای تبصره (2) ماده 54 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون فوق الذکر تعیین و به تصویب رسیده و از ابتدای سال 1382 ماخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک خواهد بود . بدین لحاظ جدول ارزش اجاره ماهانه هر متر مربع املاک تهران که بر اساس بلوکهای ارزش معاملاتی املاک سال 1381 تهران مشخص شده است به همراه سه برگ ضوابط اجرایی آن جهت اجرا به پیوست ارسال می گردد . مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی در تهران بر حسن جریان امور نظارت نموده و با توجه به اولین سال شروع اجرای تبصره فوق الذکر نظرات و پیشنهادهای اصلاحی خود را به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند.

عیسی شهسوار خجسته

جدول ارزش اجاره ماهیانه هر متر مربع املاک مسکونی تهران
در اجرای تبصره (2) ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم

 

ارزش اجاره
هر متر مربع
واحد ريال
شماره بلوک ارزش معاملاتي املاک سال 1381
28000
99
27000
94
26000
97- 100
25000
93-101-102-103
24000
90-98-104
23000
14-15-16-34-95-96
22000
88-89-91-92-105
21000
106-107
20000
12-32-33
19000
9-11-13-17
18000
8-28-29-87-108
17000
6-10-20-60-61-109-110-112
16000
7-21-23-25-30-31-85-115-116
15000
1-2-3-4-5-18-22-24-27-59-62-65-77-78-83-84-86-111-114
14000
19-26-36-48-64-117
13000
35-37-46-47-50-52-56-57-58-63-66-76-80-113-118
12000
38-39-40-41-51-53-74-81
11000
42-67-68-69-70-71-75-79-134-135
10000
44-45-49-54-55-72-73-119-122-125-126-127-130-131
9000
43-82-132-136-138
8000
128-129-137-139
7000
120-121-123-124-133
5000
بخش ثبتي شهرستان کرج شامل چيتگر و وردآورددر مناطق (21) و (22) شهرداري تهران همچنين حومه بخش ده ثبتي تهران شامل قراء سولقان، سنگان، کيگان، امام زاده داود، کشار علياو کشار سفلي در منطقه (5) شهرداري تهران

 

رعايت دقيق کليه نکات ذيل براي محاسبه ارزش اجاره املاک ضروري است:

1- ارزش اجاره املاک مسکوني داراي زيربناي مفيد تا يکصد متر مربع برابر ارزشهاي تعيين شده جدول پيوست.
– تا ميزان يکصد و پنجاه متر مربع مازاد بر يکصد مترمربع 85% ارزشهاي تعيين شده جدول.
– تا ميزان دويست متر مربع مازاد بر يکصد و پنجاه متر مربع 70% ارزشهاي تعيين شده جدول.
– تا ميزان سيصد متر مربع مازاد بر دويست متر مربع 55% ارزشهاي تعيين شده جدول.
– مازاد بر سيصد متر مربع 40% ارزشهاي تعيين شده جدول
2- ارزش اجاره املاک با کسر دو درصد به ازاي هر سال قدمت ساختمان نسبت به سال 1377 به ماخذ ارزشهاي تعيين شده در جدول پيوست محاسبه شود مشروط به اينکه ارزش اجاري ملک مذکور کمتر از هفتاد درصد ارزش تعيين شده نگردد.
3- در تعيين ارزش اجاره املاک داراي تاسيسات استخر، جکوزي، و سونا(اعم از خشک و بخار) به ازاي هر يک سه درصد به ارزش اجاره هر متر مربع اضافه شود.
4- در ساختمانهاي مسکوني بيش از چهار طبقه (بدون احتساب زير زمين و پيلوت) از طبقات پنجم به بالا مشروط به دارا بودن آسانسور به ازاي هر طبقه بالاتر دو درصد و حداکثر بيست درصد ارزشهاي تعيين شده در جدول به آن اضافه شود.
5- ارزش اجاره املاک واقع در کوچه هاي با عرض چهار متر و کمتر و يا فاقد پارکينگ مسقف با کسر پانزده درصد ارزش اجاري تعيين شده در جدول محاسبه شود.
6- ارزش اجاره املاک مسکوني پايين تر از همکف و يا واقع در زيرزمين با کسر بيست و پنج درصد ارزش اجاره تعيين شده در جدول محاسبه شود.
7- ارزش اجاره املاکي که حدي از آن به نهر عمومي،رودخانه، کانال، مسيل و املاک مزروعي محدود شده و يا مجاور بزرگراه باشد با کسر پانزده درصد ارزشهاي تعيين شده در جدول محاسبه گردد.
8- ارزش اجاري املاکي که عرصه آن اوقافي است با کسر پنج درصد ارزشهاي تعيين شده در جدول محاسبه گردد.
9- ارزش اجاره املاک تجاري در صورتي که حق واگذاري محل متعلق به مستاجر باشد بيست درصد و در صورت تعلق حق واگذاري محل به موجر تا مساحت (20) متر مربع ده برابر، تا مساحت( 50) متر مربع مازاد بر(20) مترمربع دو برابر و مازاد مساحت (50) متر مربع برابر ارزشهاي تعيين شده در جدول و با رعايت مقررات بند (2) براي منظور نمودن قدمت ساختمان و بند (5) واحدهاي تجاري واقع در کوچه هاي با عرض چهارمتر و کمتر محاسبه شود.
10- ارزشهاي اجاره املاک تجاري تعيين شده در بند فوق براي طبقه همکف در ساختمانهاي تجاري و بر خيابان و بر کوچه بوده و براي هر طبقه بالاتر و پايين تر از همکف پنج درصد از ارزش مذکور کسر شود مشروط بر اينکه ميزان اين کاهش بيشتر از بيست درصد نگردد.
11- ارزشهاي اجاري املاک داراي کاربري اداري در صورتي که حق واگذاري محل متعلق به مستاجر باشد بيست درصد و در صورت تعلق حق واگذاري محل به موجر سه برابر ارزشهاي تعيين شده در جدول و با رعايت مقررات بند(2) براي منظور نمودن قدمت ساختمان و بند(5) واحدهاي اداري واقع در کوچه هاي با عرض چهار متر و کمتر محاسبه گردد. ضمناً در ساختمانهاي اداري بيش از چهار طبقه(بدون احتساب زيرزمين و پيلوت) از طبقات پنجم به بالا به ازاي هر طبقه بالاتر دو درصد و حداکثر بيست درصد ارزشهاي تعيين شده در جدول به آنها اضافه شود.
12- ارزش اجاره املاکي که به امور آموزشي، ورزشي و بهداشتي اختصاص يافته با کسرسي درصد ارزشهاي تعيين شده در جدول محاسبه شود.
13- ارزش اجاري املاکي که به امور صنعتي، انبار و پارکينگ عمومي مسقف اختصاص يافته با کسربيست درصد ارزشهاي تعيين شده در جدول محاسبه شود.( پارکينگ هاي عمومي غير مسقف بر مبناي ارزشهاي تعيين شده به ازاي هر متر مربع عرصه و با کسر بيست درصد ارزشهاي مذکور محاسبه شود.)
14- ارزش اجاري املاکي که به امور دامپروري، دامداري، پرورش ماهي و طيور اختصاص يافته از ماخذ بيست درصد ارزشهاي تعيين شده محاسبه گردد.
15- ارزش اجاره زمينهاي کشاورزي از مأخذ يک درصد و ارزش اجاره باغات از مأخذ دو درصد ارزشهاي تعيين شده در جدول بابت هر متر مربع عرصه آنها محاسبه گردد.
16- در تمام موارد فوق مجموع کاهش ارزشهاي تعيين شده براي هر ملک، فارغ از ميزان افزايش موردي آن از شصت درصد ارزشهاي تعيين شده بيشتر نخواهد بود.
17- ارزشهاي اجاره تعيين شده در جدول به طور متوسط براي هر بلوک مجموعه ارزش معاملاتي املاک تهران در نظر گرفته شده و مربوط به هر متر مربع زيربناي مفيد در هر ماه مي باشد.
بالکن، تراس و نورگيرهاي غير مسقف يا با سقف شيشه اي و مشاعات ساختمان و پارکينگ و انباريهاي غير مسکوني خارج از آپارتمان جزء زير بناي مفيد منظور نخواهد شد.