1

اجاره چند مستغل

گزارش شماره 2585- 5 / 30 مورخ 24 / 7 / 1370 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 18 / 8 / 1370 شورایعالی مالیاتی مطرح است . گزارش مزبور مشعر بر طرح این مسئله است که اگر مالک،چند مستقل مسکونی خود واقع در پلاکهای ثبتی مختلف را باجاره واگذار وخود محل دیگری برای سکونت اجاره نماید، آیا مالا الاجاره پرداختی،طبق مقررات ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366،قابل کسر از اجاره یهای دریافتی بابت تمامی مستغلات اجاری مالک است یا اینکه مقررات ماده 55 یاد شده صرفا ناظر به یک باب خانه یا آپارتمان واگذاری از طرف وی می باشد. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از شور و بررسی و مداقه در مفاد ماده 55 مذکور،در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 بشرح آتی اعلام رای می نماید:
رای اکثریت:

حکم موضوع ماده 55 بطور عموم ناظر به املاک مسکونی متعلق به موجراعم ازخانه یا آپارتمان است و از آن معنی خانه یا آپارتمان واحد مستفاد نمی شود. بنابراین مالا اجاره پرداختی مالک بابت محل سکونت خود،همانطور که در قسم اخیر ماده مزبور تصریح گردیده،قابل کسر از کل مال الاجاره دریافتی و از محل املاک مسکونی برابر مقررات می باشد.

علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی

نظر اقلیت:

با التفات به صدر ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلاحی دایر بر اینکه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی،” آنرا ” با اجاره واگذار نماید . اقلیت با نظر اخیر دفتر فنی مالیاتی موافق است .

محمد تقی نژاد عمران- محمد طاهر- محمد علی سعیدزاده