1

تعیین ارزش معاملاتی سال ۶۸

اداره کل
نظرباینکه ارزش معاملاتی سال 1368 املاک تهران،شمیران،شهرری و حومه درتاریخ 19 / 7 / 68 به تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک رسیده باتوجه به قسمت آخر بند ج ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 از تاریخ 20 / 8 / 68 لازم الاجراء میباشد لذا توجه خواهند داشت گواهیهای صادره قبل از 20 / 8 / 68 که برمبنای ارزش معاملاتی سال 1367 محاسبه میگرددتا تاریخ 19 / 8 / 68 معتبربوده وبمنظور اطلاع دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم اسناد ثبتی غیرمنقول به حوزه های مالیاتی تاکید فرمائید تاریخ اخیرالذکر درمتن گواهی های صادره عنوان دفاتردرج و مورد نظر قرارگیرد.

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی