1

تشکیل کمیسیون جهت تعیین ارزش معاملاتی

اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان

چون بعضاً ملاحظه میگردد که ادارات اموراقتصادی و دارائی شهرستانها بدون توجه به مقررات بندهای 0 ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 قبل ازکسب مجوز از وزارت متبوع راساً نسبت به تشکیل کمیسیون تقویم املاک و تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده اقدام مینمایند که این امر برخلاف مقررات مذکور بوده و تصمیمات متخذه کمیسیون نیز درخصوص مورد فاقد اعتبار قانون ی خواهد بود لذا مقتضی است مراتب را مد نظر قرار داده و بکلیه واحدهای تابعه نیزابلاغ نمائید که باتوجه به مقررات یادشده در موارد ضروری دلائل توجیهی مبنی بر لزوم تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده از طریق آن اداره کل جهت طرح و بررسی موضوع و عندالاقتضاء صدور مجوز تشکیل کمیسیون تقویم املاک باین معاونت گزارش گردد.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی