1

ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص معافیت نهادها و بنیادها

شماره: 210/45788

تاریخ: 1387/5/14
به پیوست تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 201 مورخ 1385/4/4 مبنی بر این که “بخشنامه شماره 38373/3838-211 مورخ 1382/7/16 سازمان امور مالیاتی کشور که به موجب آن معافیت مالیاتی کلیه بنیادهای تعاون نیروهای مسلح ملغی اعلام گردیده ، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‌باشد” جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد .