1

فهرست وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها و دستگاه‌هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تامین می‌شود.

شماره: 232/1684/62238
تاریخ: 1387/6/27
در اجرای جزء الف بند 2 بخشنامه شماره 50636 مورخ 1387/4/8 وزارت متبوع ، به پیوست فهرست وزارتخانه‌ها ، موسسات دولتی ، شهرداری‌ها و دستگاه‌هایی که بودجه آنها توسط دولت تامین می‌شود جهت اقدام مقتضی ارسال می‌گردد .
علی اکبر عرب مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور