1

۴ درصدعلی الحساب بساز و بفروش شامل بانکها و شرکتها دولتی نمی باشد

پیرو بخشنامه شماره 59936 / 3488- 5 / 30 مورخ 23 / 12 / 67 با طلاع میرساند که مفاد بند 2 بخشنامه مذکور موضوع دریافت 4 % مالیات علی الحساب بساز و بفروشی از اشخاص حقوقی شامل بانکها و شرکتهای دولتی نمیباشد.

وزیر امور اقتصادی و دارائی