1

اجرای خوداظهاری مالیاتی املاک

اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

پیرو آگهی منتشره در جراید کثیرالانتشار کشور راجع به اعلام شرایط تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1380 مودیان (اشخاص حقیقی) املاک اجاری مسکونی و بهره مندی آنان از مزایای طرح خود اظهاری (بشرح تصویر آگهی پیوست)،ترتیبات انتخاب و رسیدگی به تعدادی از پرونده های مشمول طرح خود اظهاری موضوع قسمت اخیر حکم ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم عیناً برابر مندرجات دستورالعمل شماره 51092 مورخ 13 / 10 / 13787 که نسخه ای از آن ضمیمه است تعیین می گردد مقتضی است ضمن صدور تسریع در رسیدگی،نتیجه را تا پایان فروردین ماه 1382 گزارش نمایید.

عیسی شهسوار خجسته