1

تعلق مالیات به انتقال املاک متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن


پیرو دستورالعمل شماره 13067/57502 مورخ 1378/11/17 ، نظر به این که به موجب قانون اصلاح مواد ی از قانون مالیاتهای مستقیم ، مصوب 1380/11/27 ، تبصره ذیل ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم ، مبنی بر این که “ درآمد املاک شرکتهایی که تمام سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی تشخیص خواهد شد . ” حذف شده است ، بنابر این در مواردی که سازمان ملی زمین و مسکن قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک و اراضی متعلق به خود را دارد ، بمنظور تسهیل وتسریع در امور خریداران املاک و اراضی سازمان مذکور که در نقاط مختلف کشور واقع شده است ، مقتضی است ادارات امور مالیاتی حسب مورد براساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم با وصول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک واراضی مورد بحث به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) نسبت به صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام و رونوشت گواهی صادر شده را جهت اطلاع به اداره کل مالیات بر شرکتها ارسال نمایند .
عیسی شهسوار خجسته