1

عدم معافیت کشاورزی شرکت زیست فناور سبز

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی

تصویر نامه شماره 436 مورخ 21 / 10 / 1387 شرکت زیست فناور سبز با مسئولیت محدود به انضمام تصویر گزارش شماره 39744 / 202 /د مورخ 13 / 5 / 1388 مشاور ارشد رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور و ضمائم مورد استناد حسب ارجاع رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره 53639 مورخ 18 / 5 / 1388،در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در جلسه مورخ 16 / 6 / 88 شورای عالی مالیاتی مطرح است، مضمون نامه صدرالاشاره شرکت اجمالاً به قرار زیر می باشد.
محصول تولیدی شرکت نوعی کود زیستی فسفاته بنام بارور- 2 می باشد که از طریق جداسازی و کشت و تکثیر باکتری های مفید خاک به صورت زنده و بازگردانیدن و تلقیح آن به خاک سبب بهبود و افزایش عملکرد و تولید گیاهان می شود،لذا با عنایت به مراتب فوق و نامه شماره 4003 / 87 مورخ 18 / 2 / 87 سازمان جهاد کشاورزی استان قم که فعالیت مذکور را در زمره فعالیتهای کشاورزی محسوب نموده و همچنین مفاد رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 5491 / 4 / 30 مورخ 19 / 04 / 1370 مبنی بر اینکه با وجود درج عبارت کلیه فعالیتهای کشاورزی در صدر ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم درج کلمات دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل در ادامه ماده مزبور قیود اضافی و تمثیلی می باشد ،فعالیت تولیدی شرکت از مقوله فعالیت های کشاورزی بوده و مطابق ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی می باشد.
شورای عالی مالیاتی با حضور رؤساء شعب به نمایندگی از طرف اعضاء شعب شورای مزبور ضمن مطالعه و بررسی مراتب فوق و پس از شور و تبادل نظر پیرامون موضوع مطورحه به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:
با عنایت به تعریف فعالیت های کشاورزی حسب مفاد بند 1 ماده 1 آیین نامه اجرائی لایحه قانون ی اصلاح لایحه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب 31 / 2 / 59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و مفاد نامه های شماره 1815 / 520 / 4 / 30 مورخ 1 / 6 / 78 و 22583 / 6726 / 4 / 30 مورخ 26 / 2 / 79 وزراء محترم وقت امور اقتصادی و دارائی عنوان وزیر محترم وقت کشاورزی و اینکه تولید شرکت متقاضی معافیت فوق،با فرض اطلاق موجود زنده به آن چون به صورت اندام و بافت گیاهی نیز نمی باشد و شرکت مذکور مستقیماً در عملیات کاشت،داشت و برداشت محصولات کشاورزی نقشی نداشته و از طرفی با در نظر گرفتن مبنای صدور رأی شماره 5491 / 4 / 30 مورخ 19 / 4 / 70 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که صرفاً به اعتبار تعریف جامع و کامل فعالیت های کشاورزی به موجب بند 1 ماده 1 آیین نامه اجرائی فوق الذکر بوده و نه به صورت عام و نامحدود و قابل تسری به فعالیتهای غیر مرتبط باماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم ،بنابراین با توجه به اینکه محصول تولیدی شرکت از موارد احصاء شده در ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و نتیجتاً موضوع معافیت مورد بحث به دلیل عدم حکم صریح قانون ی قابل تعمیم به درآمد حاصل از تولید محصولاتی که در بهینه سازی و ارتقاء محصولات کشاورزی به کار می روند از جمله کود بیولوژیک زیستی بارور- 2 نخواهد بود.

محمد علی سعیدزاده- محمدرضا مددی-غلامعلی آبائی-رضا سعیدی امجد-علی محمد بصیرت-غلامرضا نوری-اسماعیل ملکان- محمدعلی تراب زاده- حسن پائیزی