1

عدم تعلق مالیات به انتقال واحدهای مسکونی از طرف شرکتهای تعاونی مسکن به اعضاء

· عدم تعلق مالیات به انتقال واحدهای مسکونی از طرف شرکتهای تعاونی مسکن به اعضاء
تاریخ: 1389/7/6
چون درخصوص تسری حکم ماده 65 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب
اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌ای بعدی آن بر ماده 77 قانون مذکور سوالاتی از سوی
ادارات امورمالیاتی و مودیان محترم مالیاتی مطرح است ، لذا به منظور اجرای
صحیح احکام موضوع مواد مذکور اشعار می‌دارد: به موجب ماده 65 قانون
مالیاتهای موصوف ، نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی از طرف شرکت‌های
تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول مالیات موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک نمی‌باشد . با توجه به این که ماده 77 قانون فوق الذکر در فصل اول از باب سوم قانون مزبور (فصل مالیات بر درآمد املاک) قرار گرفته است ، لذا نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی از طرف شرکت‌های تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول حکم ماده 77 نیز نمی‌گردد . لکن احکام مادتین 65 و 77 به شرح مذکور صرفا شرکت‌های تعاونی مسکن موضوع قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 1350 و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 را در بر می‌گیرد و قابل تسری به اتحادیه‌های تعاونی مذکور نیست .
سازمان امور مالیاتی کشور