1

تعیین ضریب جدول از ۸۰/۱/۱ به مبلغ ۲۶۰ریال

هیأت وزیران در جلسه مورخ 14 / 12 / 1379 بنا به پیشنهاد شماره 9109 / 105 مورخ 9 / 12 / 1379 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد تبصره (4) ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370- تصویب نمود:
ضریب جدول حقوق – موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری- از تاریخ 1 / 1 / 1380 دویست وشصت (260) ریال تعیین می شود.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور