1

تعلق مالیات به واگذاری حق الا امتیاز دفاتر اسناد رسمی به جانشین

 


به پيوست تصوير دادنامه شماره 104 مورخ 1386/2/23 هيات عمومي ديوان عدالت اداري، ‌كه بر اساس آن نامه شماره 5776-211 مورخ 1383/4/14 سازمان امور مالياتي كشور، مبني بر شمول مقررات ماده 93 قانون ماليات‌هاي مستقيم به درآمد حاصل از واگذاري حق‌الامتياز دفاتر اسناد رسمي را، متضمن هدف و حكم مقنن، ‌و عدم مغايرت آن با قانون و حدود اختيارات اين سازمان اعلام نموده است جهت بهره‌برداري لازم ابلاغ مي‌نمايد.

محمد قاسم پناهي
جناب آقای علیزاده
معاون محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
احتراماً عطف به نامه شماره 1/34/32017 مورخ 1382/11/25 منضم به تصویر نامه شماره 41339 مورخ 1382/10/20 کانون سردفتران و دفتریاران راجع به حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی به استحضار می‌رساند:‌
نامه شماره 3746-5/30 مورخ 1372/10/20 دفتر فنی مالیاتی ، واگذاری پروانه‌های مختلف کسب و کار و بالاخص حق الامتیازها را مشمول مقررات تبصره (5)‌ ماده 100 طبق قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 دانسته و همچنین ماموران تشخیص مالیات را مکلف به رعایت مقررات مربوطه نسبت به تشخیص درآمد و مطالبه مالیات متعلق در مواعد مقرر قانونی نموده است و نامه مذکور حاکی از عدم شمول مالیات نسبت به واگذاری حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد .
مطابق ماده 93 قانون صدرالاشاره درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل ‌های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد . در مواردی که به موجب اسناد و مدارک مثبته محرز گردد که سردفتران اسناد رسمی موضوع ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 بابت معرفی جانشین و اشخاص واجد صلاحیت برای تصدی دفترخانه که نوعی حق الامتیاز تلقی می‌گردد ، درآمدی کسب نموده‌اند ، می‌بایست پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات آن اقدام نمایند ، و در صورت عدم انجام تکالیف مامورین تشخیص مالیات مکلفند حسب وظایف و اختیارات قانونی خود و وفق مقررات ماده 98 قانون موصوف پس از تحقیقات و بررسی‌های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز ، ‌ظرف مهلت مقرر با اعمال ضریب مالیاتی مناسب درآمد مشمول مالیات را تعیین نمایند .
حیدری کرد زنگنه