1

سازمان گسترش

گزارش شماره 583 / 5 / 30 مورخ 5 / 4 / 68 دفتر فنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی درخصوص پاره ای از ابهامات که براثر اجرای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 از اول سال 68 در امور مالیاتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و کلیه شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن برای ماموران تشخیص و سایر مجریان قانون مذکور ایجاد شده است حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم موصوف در شورایعالی مالیاتی مطرح و یکی از ابهامات مطروحه مشمول یا عدم شمول تبصره ماده 84 قانون مزبور به حقوق بگیران سازمان یادشده و شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن میباشد هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از مطالعه قوانین و مقررات مرتبط به موضوع و بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید مستنبط از مفاد مادتین 1 و 2 قانون تاسیس سازمانی اینستکه سازمان مزبور و شرکتها و واحدهای تابعه آن از جهت قیود مالی و دیگر محدودیتها فارغ از قانون محسبات عمومی و سایر قوانین عمومی مربوط به موسسات دولتی می باشد و این حکم بمعنی خصوصی بودن آنها بنحو عام و کلی از هر حیث نمی باشد لذا حقوق بگیران سازمان و شرکتها و واحدهای مزبور مادام که بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد مشمول استفاده از تبصره ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 خواهند بود مضافاً اینکه بند 4 صورتجلسه مشورتی شماره 17 / 17760 مورخ 24 / 12 / 66 این شورا که در خصوص ماده واحده قانون تعدیل مالیات حقوق مصوب 26 / 3 / 66 مجلس شورای اسلامی صادر شده است با استدلال دیگری ناظر به استفاده حقوق بگیران مزبور از تسهیلات ماده واحده یادشده بوده است .

محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی-محمدطاهر- محمود حمیدی- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمدتقی قزلباش-علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی