1

خوداظهاری و تسلیم اظهار نامه ۸۲و مالیات متعلقه طبق توافق

اداره کل امور مالیاتی ………
شوریعالی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

نظر به اینکه یکی از اهداف مهم نظام مالیاتی کشور , گسترش فرهنگ خود اظهاری بمنظور جلب اعتماد عمومی با تکیه برمحور مودی مداری می باشد , لذا سازمان امور مالیاتی کشور در راستا تحقق اهداف مذکور و با استفاده از تجربیات اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم در بخش مالیات مشاغل جهت عملکرد سال 1381 , مصمم است مقررات مزبور را با بهبود روشهای اجرایی برای عملکرد سال 1382 صاحبان مشاغل به مورد اجراء گذارد . شایسته است ادارات کل امور مالیاتی تمامی مساعی خود را به منظور اطلاع رسانی لازم جهت تشویق و ترغیب صاحبان کلیه مشاغل و جلب مشارکت ملی آنان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1382 مصروف نمایند تا مودیان محترم مالیاتی از شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی به منظور بر خورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 ق .م.م. اطلاع حاصل نمایند. در این راستا لازم است ماموران مالیاتی ذیربط با همکاری و هماهنگی لازم با مجامع , اتحادیه ها وانجمنهای تخصصی صنفی ،جهت توزیع اظهارنامه های مالیاتی صاحبان مشاغل و راهنمائی آنان به منظور تنظیم و تسلیم به موقع آن حداکثر تا تاریخ 31 / 4 / 1383 اقدام نمایند .
در خصوص اظهارنامه های تسلیمی عملکرد یادشده بترتیب ذیل اقدام گردد:

الف) در ارتباط با صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم:

1_ ردیف های 1 الی 7 (به استثنای بند 5) ماده 96 ق .م.م . بطور کلی مورد رسیدگی قرار گیرد.

2_ درمورد سایر بند مذکور , روش خوداظهاری (موضوع ماده 158 ق .م.م.) بارعایت موارد ذیل انجام پذیرد.
2 , 1- مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1381 آنان به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار گرفته است , چنانچه مالیات ابرازی عملکرد سال 1382 آنان با حداقل افزایش 20 % نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1381 تسلیم گردد, مشمول مقررات ماده 158 یادشده قرار گرفته و تنها معادل 5 % از اظهارنامه های تسلیمی آنان مورد رسیدگی قرار گرد.
2 , 2- مودیانی که اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال 1381 آنان در اجرای ماده 158 بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار گرفته است , چنانچه مالیات ابرازی عملکرد سال 1382 آنان حداقل 35 % افزایش نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد سال 1381 داشته باشد, مشمول مقررات ماده 158 یادشده واقع و تنها معادل 5 % از اظهارنامه های تسلیمی آنان مورد رسیدگی قرار گیرد.
2 , 3- مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1381 را تسلیم ننموده اند و پرونده آنها مورد رسیدگی قرار گرفته است , چنانچه مالیات ابرازی عملکرد سال 1382 آنان با حداقل افزایش 25 % نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1381 تسلیم گردد, مشمول مقررات ماده 158 یادشده قرار گرفته و تنها معادل 10 % از اظهارنامه های تسلیمی آنان مورد رسیدگی قرار گیرد.
2 , 4- اظهار نامه های سایر صاحبان مشاغل مذکور که شرایط مندرج در بندهای 2 / 2 الی 3 / 2 فوق الذکر را رعایت ننمایند مورد رسیدگی قرار گیرد.
متن اصلاحیه بند 4 / 2 بر اساس بخشنامه شماره 5830 / 1511 / 211
اظهار نامه های سایر صاحبان مشاغل مذکور که شرایط مندرج در بندهای 1 / 2 الی 3 / 2 فوق الذکر را رعایت ننمایند از شمول مقررات ماده 158 خارج و مورد رسیدگی قرار گیرد.

تبصره: مشمولین بند الف ماده 95 ق .م.م. تنها در صورت قطعیت مالیات عملکرد سال 1381 میتوانند از تسهیلات بندهای ½ الی 3 / 2 این بخشنامه استفاده نمایند و مقررات مزبور نسبت به مودیانیکه مالیات عملکرد سال 1381 آنان تا تاریخ 28 / 4 / 1383 قطعی و ابلاغ نشده , جاری نخواهد بود .
متن زیر بر اساس بخشنامه شماره 5830 / 1511 / 211 جایگزین تبصره بند 4 / 2 می شود.
مودیان محترم بند الف ماده 95 ق .م.م به استثنای مودیان بند 1 فوق که به طور کلی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت , اعم از اینکه بابت عملکرد سال 1381 اظهار نامه تسلیم نموده یا ننموده باشند , در صورتیکه مالیات عملکرد سال 1381 آنان تا 28 / 4 / 83 قطعی و ابلاغ نگردد , چنانچه مالیات ابرازی در اظهارنامه عملکرد سال 1382 آنان نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1381 که بعد از تاریخ 28 / 4 / 83 ابلاغ میگردد 25 درصد یا بیشتر افزایش داشته باشد در اجرای ماده 158 ق م.م مورد قبول واقع و تنها 10 % از اظهارنامه های تسلیمی مورد رسیدگی قرار گیرد.

ب) در ارتباط با صاحبان مشاغل موضوع بند ب  ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم:
روش اجرایی مقررات ماده 158 ق .م.م. با رعایت موارد ذیل انجام پذیرد:

1_ مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1381 آنان به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار گرفته است , چنانچه مالیات ابرازی همراه اظهارنامه عملکرد سال 1382 آنان با افزایش 20 % نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1381 تسلیم گردد, مشمول مقررات مزبور می باشند و مالیات ابرازی مورد قبول قرار گرفته و قطعی میشود.

2_ مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1381 آنان در اجرای ماده 158 بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار گرفته است , چنانچه مالیات ابرازی همراه اظهارنامه عملکرد 1382 آنان حداقل 30 % افزایش نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد سال 1381 داشته باشد , مشمول مقررات مزبور بوده و تنها معادل 5 % از اظهارنامه های تسلیمی آنان مورد رسیدگی قرار گیرد.

3_ مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1381 تسلیم ننموده اند و پرونده آنها مورد رسیدگی قرار گرفته است , چنانچه مالیات ابرازی عملکرد سال 1382 آنان با حداقل افزایش 25 % نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1381 تسلیم گردد, مشمول مقررات فوق بوده و تنها 5 % اظهار نامه های تسلیمی آنان مورد رسیدگی قرار گیرد.

4_ اظهارنامه های سایر صاحبان مشاغل مذکور که شرایط مندرج در بندهای 1 الی 3 فوق الذکر را رعایت ننمایند از شمول مقررات ماده 158 ق .م.م. خارج و مورد رسیدگی قرار گیرند.
تبصره: مودیان محترم مشمول بند ب ماده 95 ق .م.م. تنها در صورتیکه مالیات عملکرد سال 1381 آنان تا 28 تیر سال جاری قطعی و ابلاغ شده باشد مشمول مقررات فوق الذکر بوده و میتوانند از تسهیلات بندهای 1 الی 3 این بخشنامه استفاده نمایند و سایر یادشده که مالیات عملکرد سال 1381 آنان تا تاریخ 28 / 4 / 1383 قطعی و ابلاغ نشده باشد مشمول ماده 158 ق .م.م. نخواهد بود.
متن زیر بر اساس بخشنامه شماره 5830 / 1511 / 211 جایگزین تبصره بند 4 قسمت ب می شود.
مودیان محترم مشمول بند ب ماده 95 ق .م.م اعم از اینکه بابت عملکرد سال 1381 اظهارنامه تسلیم نموده یا ننموده باشند , درصورتیکه مالیات عملکرد سال 1381 آنان تا 28 / 4 / 83 قطعی و ابلاغ نگردد , چنانچه مالیات ابرازی در اظهارنامه عملکرد سال 1382 آنان نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1381 که بعد از تاریخ 28 / 4 / 83 ابلاغ میگردد 25 درصد یا بیشتر افزایش داشته باشد , در اجرای ماده 158 ق .م.م مورد قبول واقع و تنها 10 % از اظهار نامه های تسلیمی مورد رسیدگی قرار گیرد.

ج) در ارتباط با صاحبان مشاغل موضوع بند ج  ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم:
روش خود اظهاری (موضوع ماده 158 ق .م.م.) بارعایت موارد ذیل انجام پذیرد:

1_ مودیانی که اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال 1381 آنان به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار گرفته است , چنانچه مالیات ابرازی عملکرد سال 1382 با افزایش 15 % نسبت به مالیات قطعی سال 1381 تسلیم گردد, مورد پذیرش قرار گیرد.

2_ مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد 81 آنان در اجرای ماده 158 ق .م.م. بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار گرفته است , چنانچه مالیات ابرازی عملکرد سال 1382 آنان حداقل 25 % افزایش نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد سال 1381 داشته , مورد قبول واقع و تنها معادل 5 % از اظهارنامه های تسلیمی آنان مورد رسیدگی قرار گیرد.
تبصره: کلیه اظهارنامه های واصله که واجد شرایط فوق نباشند , از شمول ماده 158 فوق خارج بوده و رسیدگی خواهند شد.
متن زیر بر اساس بخشنامه شماره 5830 / 1511 / 211 جایگزین تبصره بند 2 قسمت ج می شود.
صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 که بابت عملکرد سال 1381 اظهارنامه تسلیم ننموده اند, لکن مالیات عملکرد سال 1381 آنان تا 28 / 4 / 83 قطعی و ابلاغ میگردد, چنانچه مالیات ابرازی در اظهارنامه عملکرد سال 1382 آنان 20 درصد یا بیشتر نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد سال 1381 افزایش داشته باشد , در اجرای ماده 158 ق .م.م مورد قبول قرار گیرد.

3_ در مورد مشمولین این بند که مالیات سال 1381 آنان تا 28 تیر ماه سال جاری قطعی و ابلاغ نگردیده است , در صورتی که در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق .م.م اظهار نامه مالیاتی عملکرد 82 را همراه حداقل 20 % از مالیات تشخیص شده عملکرد 1381 را برای عملکرد سال 1382 پرداخت نمایند , مالیات عملکرد 1381 آنان که در مرحله توافق اداره امور مالیاتی و یا هیات حل اختلاف مالیاتی قطعی میشود, به عنوان مالیات قطعی سال 1382 نیز تعیین خواهد گردید.

4_ اظهار نامه های سایر صاحبان مشاغل که شرایط مندرج در بندهای 1 الی 3 فوق الذکر را رعایت ننمایند مورد رسیدگی قرار گیرد.
الزامات:
1 کلیه مودیانی که سال 1382 اولین سال شروع فعالیت آنها می باشد یا بخشی از سال 1381 به فعالیت اشتغال داشته اند , اظهارنامه های تسلیمی آنان مورد رسیدگی قرار گیرد.
2 شاخص های پذیرش اظهار نامه های عملکرد سال 1382 به شرح این بخشنامه حداکثر تا 20 % بنا به تشخیص مدیران کل امور مالیاتی استانها به استثناء ‌مراکز استانها) قابل تعدیل برای ادارات کل امور مالیاتی استانهای ایلام , کهکیلویه و بویر احمد چهارمحال و بختیاری کردستان لرستان و سیستان و بلوچستان حداکثر تا 30 % بوده و شامل استانهای مذکور نیز می باشد.
3 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 ق .م.م. به منظور بهره مندی از مزایای موضوع ماده 158 ق .م.م. میبایست نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی معوقه خود, حداکثر تا پایان آبانماه سال جاری اقدام نمایند.
4) در اجرای ماده 158 ق .م.م. دستورالعمل نحوه انتخاب اظهارنامه های نمونه , که با حضور نمایندگان مجامع امور صنفی واز طریق قرعه کشی صورت خواهد پذیرفت , متعاقباً ابلاغ خواهد شد.
توضیح: به منظور ایجاد تسهیلات در پرداخت مالیات ابرازی عملکرد سال 1382 صاحبان مشاغل , مقرر میگردد بر اساس شرایط ذیل اقدام بعمل آید:

 

تاريخ تسليم اظهارنامه
حداقل پيش پرداخت ماليات
حداکثر تعداد اقساط ماهيانه
تا10 تير 1383
20درصد
8قسط
11تا 20 تير 1383
30درصد
7قسط
21تا 31 تير 1383
40 درصد
6 قسط

 

 

 

 

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه برعهده مدیران کل امور مالیاتی می باشد.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور