1

بخشودگی حقوق

اداره کل شورای عالی مالیاتی
دانشکده اموراقتصادی
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی

به پیوست تصویر مصوبه شماره 59501 /ت 18307 /ه مورخ 29 / 4 / 13607 هیات وزیران در خصوص تعیین رقم 1400000 ریال بعنوان حداکثر حقوق مندرج در ماده 2 لایحه قانون ی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آ ماده به خدمت مصوب 4 / 2 / 1358 ارسال میگردد . از آنجاکه رقم فوق از تاریخ 1 / 5 / 1376 قابل اجرامیباشد توجه خواهند داشت مفادو ارقام مندرج در بخشنامه شماره 18872 / 4685- 4 / 30 مورخ 2 / 5 / 1376 تاتاریخ 31 / 4 / 1376 قابل اجرامیباشد . و ازتاریخ 1 / 5 / 1376 رقم 14400000 ریال مندرج در بند 3 بخشنامه فوق الذکر به 16800000 ریال تغییر یافته و دریافتی حقوق بگیر تا سقف فوق مشمول 25 % بخشودگی مالیات موضوع تبصره 2 لایحه اصلاح ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدی خواهد بود و غیر از مورد فوق در نحوه محاسبه مالیات تغییری حاصل نشده است .

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی